Inleiding

Om onze diensten te kunnen leveren verwerkt Public Partners persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

 

De AVG schrijft voor dat Public Partners inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

 

Public Partners zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 

 

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: Public Partners, gevestigd aan de Wegastraat nr 29-31, 2516 AN te Den Haag. U kunt ons telefonisch bereiken (+31 62 85 45 951) of via mail (info@publicpartners.nl)

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Public Partners verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties:

☐ achternaam

☐ voornamen

☐ geslacht

☐ titulatuur

☐ functie

☐ afdeling

☐ zakelijk adres

☐ zakelijk telefoonnummer

☐ mobiel telefoonnummer

☐ e-mailadres

☐ zakelijk bankrekeningnummer

 

 

Persoonsgegevens van medewerkers:

☐ achternaam

☐ voornamen

☐ geslacht

☐ titulatuur

☐ functie

☐ afdeling

☐ privé adres

☐ mobiel telefoonnummer

☐ e-mailadres

☐ bankrekeningnummer

☐ BSN-nummer

 

Van medewerkers en leden van het Netwerk Public Partners worden de volgende bijzondere persoonsgegevens verwerkt:

☐ pasfoto of andere foto ter identificatie

 

 

Verwerkingsgrond

Public Partners verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien

de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Public Partners met betrokkene heeft gesloten;

Public Partners een wettelijke verplichting dient na te komen

een gerechtvaardigd belang van Public Partners, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de dienstverlening van Public Partners aan betrokkene.

 

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

☐ facturatie

☐ informatievoorziening over wijzigen in onze dienstverlening

☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

☐ telefonisch contact, e-mailcontact

☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

 

 

Geautomatiseerde verwerkingen

Public Partners heeft haar bedrijfsvoering geautomatiseerd. Wij gebruiken persoonsgegevens om onze projectenadministratie, financieel administratie en personeels- en salarisadministratie te voeren en om te factureren.

Voorts houden wij voor ieder project een dossier bij, waarin alle informatie die nodig is om de opdracht uit te voeren wordt bewaard. Het gaat daarbij om de getekende offerte, projectbladen, werkdocumenten, eindproducten en een projectevaluatie.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Public Partners heeft haar financiële administratie uitbesteed. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens is hiertoe een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Public Partners blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor het overige verstrekt Public Partners uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Bewaarduur van persoonsgegevens

Public Partners de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Wettelijke grondslag: Public Partners houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Relatiebeheer: Public Partners bouwt een relatiebestand op, dat zij gebruikt om relaties te informeren over ontwikkelingen die voor hen relevant kunnen zijn. Public Partners informeert relaties altijd persoonlijk en gebruikt geen anonieme nieuwsbrieven of andere anonieme vormen om informatie toe te sturen.

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Public Partners of door middel van telefoon of e-mail. Public Partners zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

 

Gebruik van cookies op website

Public Partners gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden.

 

 

 

Beveiliging van de door Public Partners vastgelegde persoonsgegevens

Public Partners neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Public Partners onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Public Partners meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Public Partners onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Public partners via info@publicpartners.nl.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie). Verleende toestemming voor het gebruik van voorbeelden en persoonsgegevens uit uw praktijk ten behoeve van publicaties, bijvoorbeeld een wetenschappelijk artikel, een presentatie ten behoeve van een congres of seminar en een goedgekeurde referentie voor een aanbesteding, zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

 

© Public Partners, mei 2018

 

 

© 2018 Public Partners